Zamanay kay sawalon ko main hans kar


Zamanay kay sawalon ko main hans kar taal don lekin,

Nami aankhon ki kehti hai, Mujhe tum yaad aatay ho.